ONDERWIJSINSTELLINGEN:

Een organisatie met vitale en fitte medewerkers die hun talenten aanspreken om met plezier hun verantwoordelijkheden te nemen en hun taken uit te oefenen om zo bij te dragen aan het realiseren van de doelen en resultaten van Brabant Wonen. Daarnaast hebben de medewerkers een open mind als het gaat om veranderingen binnen de organisatie of hun eigen baan c.q. baanzekerheid. Medewerkers die aangewezen zijn op herplaatsing binnen of buiten Brabant Wonen vinden een werkplek die past bij hun talenten en vitaliteit.

U als ondernemer heeft diverse activiteiten en programma’s in huis die bijdragen aan het optimaal gebruiken en ontwikkelen van medewerkers en het herplaatsen van boventallige medewerkers. Het is dan ook niet de bedoeling dat TALENTplaza een nieuwe aanpak implementeert, maar aansluit en toegevoegde waarde levert bovenop de bestaande aanpak van HRD, boventalligheid en vitaliteit.

We onderscheiden een 3-tal mogelijke ondersteuningsgebieden, te weten:
1. Vitaliteit van medewerkers om in de goede “vorm” te zijn om optimaal te kunnen functioneren en presteren (de vitale medewerker)
2. Gebruiken van talenten van medewerkers om de beste resultaten te realiseren waaraan de medewerkers met plezier bijdragen (de talentvolle medewerker)
3. Ondersteunen van medewerkers die hun heil ergens anders (willen of moeten) zoeken (de zoekende medewerker)

De ondersteuning van TALENTplaza zal leiden tot talentvolle en vitale medewerkers. Dit zijn de medewerkers die voor de langere termijn de organisatie van uw onderneming gestalte geven. Voor zoekende medewerkers (die op langere termijn geen deel uitmaken van uw organisatie) leidt de ondersteuning tot passend emplooi elders.

Hieronder worden de 3 programma’s kort beschreven.

De programma’s Vooraf Persoonlijke sport- en talentcoach Iedere medewerker die deelneemt aan het programma heeft een persoonlijke coach op sportgebied en een coach op werkgebied, die het hele proces volgen. Zij staan klaar als er ondersteuning nodig is en helpen de medewerker steeds weer op weg.

Voorgesprekken Om de huidige situatie en mogelijkheden in beeld te krijgen, voeren we voorgesprekken. Met behulp van die voorgesprekken bepalen we, in overleg, wat er moet gebeuren om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken. De vitale medewerker De vitale medewerker volgt een sport- en bewegingsprogramma, afgestemd op zijn/haar mogelijkheden en kwaliteiten. Dit om vitaal te blijven of te worden. Het werkt erg stimulerend, brengt structuur en helpt zijn/haar energie op peil te houden. De mate waarin iemand energie in kan zetten en de manier waarop hij/zij die kan gebruiken is bepalend voor de toegevoegde waarde die hij/zij kan leveren.

Fitheidstesten Bij aanvang maakt de sportcoach een 0-meting. Vervolgens worden elk kwartaal tussenmetingen gedaan.

Aan de orde komen onder meer:
1. Conditie
2. Gewicht en vetpercentage
3. Voeding
4. Fysieke gesteldheid
5. Sport- en bewegingsgeschiedenis
6. Energie

Sporten
• Uit ervaring weten we dat fysieke inspanning het meeste effect heeft als die aansluit bij de kwaliteiten van de deelnemer op dat gebied.
• Daarom oriënteert deze zich de eerste maand op de mogelijkheden die TALENTplaza op dat gebied heeft.
• Daarna krijgt hij/zij een programma dat het beste past bij zijn/haar mogelijkheden en zijn/haar energie verbetert of onderhoudt.
• Het programma wordt gebaseerd op de analyse die m.b.v. de fitheidstest gemaakt is.
• I.s.m. de sportcoach wordt het programma bijgesteld op de ervaringen in de praktijk, de energie die iemand heeft naast zijn/haar werk en de 3-maandelijkse fitheidstest.

De talentvolle medewerker
Het behoeft geen betoog dat medewerkers optimaal functioneren als ze vitaal zijn en hun energie zoveel mogelijk gebruiken om datgene te doen en die verantwoordelijkheden te nemen die aansluiten bij zijn/haar drijfveren en talenten. Iedereen is een talentvolle medewerker of kan dat zijn als hij/zij de energie niet hoeft te richten op datgene wat moeilijk te ontwikkelen is, maar zich juist kan focussen op datgene waarin hij/zij al goed is of dat goed ontwikkelbaar is.

Talentenonderzoek
Met behulp van een talentenonderzoek maken we de talenten en potentiële mogelijkheden van de medewerker inzichtelijk. We gebruiken hiervoor de zeer hoog aangeschreven TMA- methode. www.tmamethode.nl.

Daarbij onderzoeken we bij uw (toekomstige) medewerker:
1. Drijfveren
2. Persoonlijke eigenschappen
3. Talenten
4. Competenties
5. Interesses
6. Capaciteiten (optioneel)
7. 90 tot 360 graden feedback (optioneel)

Op basis van dit onderzoek en de voorgesprekken starten we de talentworkshops.

Talentworkshops
Tijdens de workshops komen onder meer de volgende zaken aan de orde:
• Hoe is de situatie van de medewerker op dit moment
• Hoe gaat die daar nu mee om en wat kan hij/zij er, zo nodig, aan doen om de situatie te verbeteren c.q door te ontwikkelen
• Wat zijn/haar belangrijkste drijfveren zijn, waardoor hij/zij gemotiveerd wordt
• Wat zijn/haar belangrijkste talenten zijn
• Op welk niveau hij/zij kan en wil werken
• Welke beroeps-/functierichting(en) hij/zij ambieert • Hoe zijn/haar potentiële werkomgeving eruit moet zien om optimaal te functioneren • Of hij/zij nog opleiding nodig heeft en wil doen • De conclusies uit al deze informatie en op basis daarvan: • Maakt hij/zij een persoonlijk plan van aanpak om zijn/haar loopbaan richting te geven.

De zoekende medewerker Het allerbelangrijkste doel is het vinden van een werkplek waarin de vitaliteit en talenten van de zoekende medewerker het best tot hun recht komen .

We weten dat dit het beste en het snelste lukt als deze medewerker eerst een periode zijn/haar talenten en vaardigheden kan ontwikkelen c.q. tonen in een nieuwe werksituatie die aansluit bij zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden.

Dit is met name nodig als de zoekende medewerker veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden krijgt, die voor hem/haar nog relatief onbekend zijn. Vaak twijfelt een potentiële werkgever dan en kan een leerwerkplek uitkomst bieden om die twijfel weg te nemen. In dat geval zoeken we samen een voor hem/haar geschikte leerwerkplek die uitmondt in een baangarantie.

Leerwerken
• De medewerker doet echte werkervaring op in een rol/functie waarmee hij/zij affiniteit heeft en die past bij zijn/haar talenten en persoonlijke eigenschappen.
• Hij/zij voert echte werkzaamheden uit, met dien verstande dat hij/zij de tijd en ruimte krijgt om nieuwe taken te leren, nieuwe verantwoordelijkheden te nemen en zichzelf te ontwikkelen tot een volwaardige medewerker binnen de nieuwe omgeving.
• Omdat de “werkgever” hem/haar goed leert kennen en ziet wat hij/zij in zijn/haar mars heeft, wordt in de praktijk de leerwerkplek vrijwel altijd omgezet in een baan. We zoeken naar leerwerkplekken met een baangarantie.

Solliciteren
• We helpen de medewerker bij het solliciteren naar een nieuwe baan. Hij/zij ontwikkelt sollicitatie- en presentatievaardigheden, waarmee die zichzelf zelfstandig kan “aanprijzen” bij een potentiële werkgever.
• Soms lukt dat niet, omdat voor solliciteren vaak andere talenten nodig zijn dan voor het werk dat de medewerker gaat doen of wil. In dat geval ondersteunen we hem/haar bij specifieke sollicitaties die hij/zij doet.

Banen zoeken
• Samen met de medewerker zoeken we een passende en geschikte functie. Daar gaat hij/zij zelf actief mee aan de slag en wij zetten onze netwerken in om hem/haar daarbij te helpen.
• Daarnaast maakt hij/zij bellijsten met bedrijven waar hij/zij graag zou willen werken. Die worden door TALENTplaza gebeld om te onderzoeken of daar mogelijkheden voor hem/haar zijn om via een leerwerkplek of direct een betaalde baan te verwerven.
• Met de gegevens uit het talentenonderzoek onder de arm, zoeken we niet alleen naar een functie die bij hem/haar past maar ook een bedrijf dat bij hem/haar past.

Voor wie bestemd?
• Het programma voor de vitale en talentvolle medewerker is voor elke medewerker van waarde. Energie en vitaliteit nemen toe en de kwaliteit van de organisatie wordt versterkt, doordat de medewerkers hun talenten optimaal gebruiken en met plezier inzetten om hun prestaties te leveren. Het zelfvertrouwen neemt toe, doordat de medewerker echt geëquipeerd is voor de functie die hij/zij bekleedt en de verantwoordelijkheden die daarbij horen.
• Daarnaast hebben zowel de medewerkers zelf als de organisatie zicht op de kwaliteiten en mogelijkheden die gebruikt en ingezet kunnen worden bij veranderingen in de organisatie en de loopbaan van de medewerker.
• Het programma voor de zoekende medewerker is een extra module op de eerste 2 programma’s voor medewerkers die of boventallig zijn of in een Spoor 2 situatie belandt zijn of om andere redenen hun loopbaan elders voort willen zetten.

Voorstel pilot
• We gaan aan de slag met één of twee medewerkers van uw onderneming. Zij volgen één van de drie ondersteuningsgebieden op bladzijde 3. De TMA-analyse en de fittest voorafgaand aan de start van het programma doen we twee keer. De eerste voor aanvang programma en de tweede drie maanden later. Tezamen met het persoonlijke voortgangsrapportage wordt na drie maanden inzicht gegeven in de progressie van de medewerker.
• Vooraf stellen we samen twee doelen af. Een doel richt zich op de vitaliteit van de medewerker en de andere richt zich op de talentbewustwording van de medewerker.
• Wanneer de doelen behaald worden, gaan we de pilot verbreden en gaan we, desgewenst, met meerdere medewerkers aan de slag. We hanteren dan t.a.v. de kosten een tariefstaffel gebaseerd op het aantal deelnemers. De methoden vallen buiten de werkkostenregeling!
• Worden de doelen niet gehaald, dan stellen we de doelen voor de volgende periode bij. Uiteraard hanteren hierbij de ‘No Cure No Pay’ afspraak.
• Kosten pilot:

Indien u de volgende stap wilt maken, stellen we voor bij u op kantoor af te spreken om de pilot, de profielen van de medewerkers de doelen te bespreken. Hierna kunt u schriftelijk TALENTplaza schriftelijk opdracht geven en gaan we afspraken maken met de geselecteerde medewerkers.

Vitaal Talent Werkt!